هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما

حضور هلدینگ شیمیایی و دارویی داکفا در هفتمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما سال ۱۴۰۱