بازدید هیئت و سفیر کوبایی از شرکت شیمیایی و دارویی باران