شرکت نمونه صادراتی در حوزه صادرات ماده اولیه

شرکت دارویی البرز فارمد در حوزه صادرات ماده اولیه دارویی به عنوان شرکت نمونه صادراتی در استان تهران انتخاب گردید.