آنچه‌‌ برای دیگران سختی و مشقت است برای تو تفریح است

صعود کارکنان هلدینگ داکفا به قله دماوند