محصولات ما

محصولات نهایی

سونیتینیب با هدف قرار دادن چندین گیرنده تیروزین کیناز، سیگنالینگ سلولی را مهار می‌کند که شامل همه گیرنده‌های فاکتور رشد مشتق از پلاکت (PDGF-R) و گیرنده‌های فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGFRs)، که در آنژیوژنز تومور و تکثیر سلول تومور نقش دارند، می‌باشد.

 

ایماتینیب یک مهار کننده پروتئین تیروزین کیناز است که تیروزین کیناز bcr-abl  را که در نتیجه اختلال کروموزوم فیلادلفیا تشکیل شده، مهار می‌کند. این ترکیب به طور انتخابی مانع تکثیر و ایجاد آپوپتوز در سلول‌های bcr-abl مثبت می‌گردد.

 

نکسوفنیب یک مهارکننده کیناز است که تکثیر سلولی تومور را کاهش می دهد. این دارو کینازهای داخل سلولی  (c-CRAF، BRAF و  BRAFجهش یافته) و سطح سلولی (KIT، FLT-3، RET، RET / PTC، VEGFR-1، VEGFR-2، VEGFR-3 و PDGFR-ß) را مهار می‌کند. تعدادی از این کیناز ها در سیگنالینگ، آنژیوژنز و آپوپتوز سلول‌های سرطانی دخیل هستند.

 

رگورافنیب یک مهارکننده تیروزین کینازهای غشایی و داخل سلولی است و فعالیت کینازهایی که در پروسه‌های آسیب سلولی همانند آنژیوژنزیس تومور نقش دارند، را مهار می‌کند.

 

لنیتون یک نام تجاری برای یک داروی ضد درد در کلاس اوپیوئیدها (داروهای مخدر) است که حاوی اکسی کدون با رهش طولانی است. این محصول به مدیریت درد به اندازه ای شدید کمک می کند که نیاز به درمان مداوم و طولانی مدت مواد افیونی داشته باشد و هیچ گزینه جایگزینی برای درمان درد برای آن وجود ندارد.

 

تنتور تریاک برای مصرف خوراکی فرموله شده و از لاتکس خشخاش خشک شده در هوا (Papaver somniferum) ساخته شده و حاوی آلکالوئیدهایی مانند مورفین و کدئین است.

 
 

بانولیب یک مهار‌کننده تیروزین کیناز BCR-ABL است که به پروتئین Abl را در BCR-ABL متصل شده و آن را غیرفعال می‌کند. این دارو منجر به مهار تکثیر Bcr-Abl در سلول‌های لوسمی میلوئید مزمن (CML) کروموزوم فیلادلفیا مثبت در بدن می‌گردد.

 

مواد اولیه

کاپسیتابین

کاپسیتابین

کاپسیتابین یک داروی خوراکی شیمی درمانی است که در درمان سرطان متاستاتیک سینه و کولورکتال استفاده می شود. این دارو یک پیش دارو است که به صورت آنزیمی به فلورواوراسیل (آنتی متابولیت) در تومور تبدیل می‌شود و از رشد و پیشرفت سرطان جلوگیری می‌کند.

رگورافنیب

رگورافنیب

رگورافنیب یک داروی خوراکی مهارکننده کیناز است. این دارو برای درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال و تومورهای پیشرفته گوارشی استروما استفاده می شود. این دارو توسط FDA در سال ٢٠١٢ تأیید گردید.

سانیتینیب

سانیتینیب

سانیتینیب یک مهار کننده تیروزین کیناز گیرنده چند منظوره (RTK) است که توسط FDA برای درمان سرطان سلول های کلیوی (RCC) و تومور استرومائی دستگاه گوارش مقاوم در برابر درمان با ایماتینیب (GIST)  در تاریخ ٢۶ ژانویه ٢٠٠۶ تایید گردید.

ایماتنیب

ایماتنیب

ایماتینیب یک مولکول کوچک مهارکننده‌ی کیناز است که در درمان انواع خاصی از سرطان کاربرد دارد. این دارو در درمان لوسمی میلوئید مزمن، تومورهای دستگاه گوارش و برخی دیگر از بدخیمی‌ها کاربرد دارد.

سورافنیب

سورافنیب

سورافنیب مهارکننده‌ی تیروزین کینازهای مختلف است و رشد سلول‌های سرطانی را مهار می‌کند.
با کینازهای داخل سلولی و سطح سلولی واکنش می‌دهد. با مهار این کینازها تکثیر و آنژیوژنز سلولی مهار می‌شود و جریان خون به تومور کاهش می‌یابد.

نیلوتینیب

نیلوتینیب

نیلوتینیب یک داروی مهارکننده تیروزین کیناز است که در درمان لوسمی میلوئید مزمن به کار میرود و از رشد سلول های سرطانی در بدن جلوگیری می کند.

برای دریافت کاتالوگ محصولات می توانید از طریق لینک زیر اقدام فرمایید .