حضور هلدینگ دارویی داکفا در پنجمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته